wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

17.12.2018 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ – ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 2 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно вторя срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 47 бр. проектни предложения:

 • По отношение на двама от кандидатите по процедурата е прекратено производството с решение на РУО на ОПДУ, на основание чл. 34, ал. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 9, т. 2 от ПМС 162/2016 г. и те не фигурират в списъка с отхвърлените проектни предложения

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.

 

 

АРХИВ:

01.11.2018 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА НА

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списък с недопуснатите 10 (от общо 47 получени) проектни предложения, до етап техническа и финансова оценка.

pdfСписък на проектните предложения недопуснати до етап ТФО (втори срок за кандидатстване) - публикуван на 01.11.2018 г.

Оценителната комисия продължава своята работа по техническа и финансова оценка на останалите 37 проектни предложения, която се очаква да приключи до края на годината, в съответствие с нормативно определения срок.

  

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,
УО НА ОПДУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ ДНЕС, 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г., ИЗТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 8 ОТ ЗУСЕСИФ.

 

РАЗЯСНЕНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ УО НА ОПДУ ПО ВЪПРОСИТЕ, ЗАДАДЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СА ПРИЛОЖИМИ И ЗА ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

pdfВъпроси и отговори по Процедура BG05SFOP001-3-003 (към 17.09.2018 г.)

docxЧесто допускани грешки при подготовка и подаване на проектни предложения по процедура BG05SFOP001-3.003

 

 23.05.2018 г.

ОБЯВА
ЗА ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява втория срок за кандидатстване по процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003:

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45[1] oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17[2] от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване
 • Професионални организации, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване

 

Бюджет:   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.

                 1 млн. лв. – за първия срок за кандидатстване
                 2 млн. лв. – за втория срок за кандидатстване
                 2 млн. лв. – за третия срок за кандидатстване

                 Минимален размер на БФП:           30 000 лв.
                 Максимален размер на БФП:        100 000 лв.

Срокове:  Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

                 Втори срок за кандидатстване: от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., 18:00 часа
                
(за проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г.)

                 Трети срок за кандидатстване: от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г., 18:00 часа
                 (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)

Информационни дни:

                  Информационен ден в гр. София – 06.06.2018 г., 9:30 ч.
                 
Бест Уестърн Сити Хотел, зала „София Сити“
                  ул. „Стара планина" № 6
                 
РЕГИСТРАЦИЯ: до 04.06.2018 г.

                  Информационен ден в гр. Пловдив – 11.06.2018 г., 13:00 ч.
                 
Парк хотел „Санкт Петербург“, зала „Дружба“
                  бул. „България" № 97
                 
РЕГИСТРАЦИЯ: до 06.06.2018 г.

                 Информационен ден в гр. Велико Търново – 14.06.2018 г., 10:00 ч.
             
    Гранд Хотел Янтра, зала "Янтра"
                 
Площад „Велчова Завера”, Ул. „Опълченска” 2
                
РЕГИСТРАЦИЯ: до 11.06.2018 г.

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН.

[1] Чл. 45 от ЗЮЛНЦ е отменен с §22 от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЮЛНЦ (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.1.2018 г.).

[2] Чл. 17 от ЗЮЛНЦ е изменен с § 9 от ЗИД на ЗЮЛНЦ (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.1.2018 г.).

 

14.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 “ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

Със своя Заповед № ДУ-5/12.03.2018 г. за изменение на Заповед № ДУ-10/27.02.2017 г. ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) измени Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка с настъпили промени в българското законодателство.

В изменените Насоки за кандидатстване са отразени:

 • изменението на чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (извършено с §5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ, обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.);
 • изменението на чл. 7 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (извършено с §10, т. 2 от Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
 • отмяната на ал. 7 на чл. 2 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (извършено с §8, т. 1 Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
 • създаването на нова ал. 2 на чл. 11 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (извършено с §4 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.);
 • измененията на изискванията за регистрирането и създаването на правила за пререгистриране на юридическите лица с нестопанска цел (извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.);
 • мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи, както на етап кандидатстване, така и преди сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – в случаите, когато определени данни са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато е налице установена с нормативен акт и техническа възможност за Управляващия орган да установи по служебен път липсата на определени обстоятелства.

Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани и в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

pdfЗаповед за изменение на Насоки ДУ-5 от 12.03.2018 г.

docxНасоки по процедура BG05SFOP001-3.003

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

 

 15.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 07.03.2018 г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

След откриване на процедурата на 27.02.2017 г. бяха извършени промени в българското законодателство, които налагат изменение и на Насоките за кандидатстване (НК) по процедурата на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В проекта за изменение на НК са отразени:

 • изменението на чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (извършено с §5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ, обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.);
 • изменението на чл. 7 от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (извършено с §10, т. 2 от Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
 • отмяната на ал. 7 на чл. 2 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (извършено с §8, т. 1 Постановление № 174 на Министерския съвет от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.);
 • създаването на нова ал. 2 на чл. 11 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (извършено с §4 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.);
 • измененията на изискванията за регистрирането и създаването на правила за пререгистриране на юридическите лица с нестопанска цел (извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.);
 • мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи, както на етап кандидатстване, така и преди сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – в случаите, когато определени данни са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато е налице установена с нормативен акт и техническа възможност за Управляващия орган да установи по служебен път липсата на определени обстоятелства.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 07.03.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки по процедура BG05SFOP001-3.003

 

25.07.2017 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 1 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно първия срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 35 бр. проектни предложения:

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.

 

 27.02.2017 г.

ОБЯВА
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ
ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003:

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
 • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.

          1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;

          2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;

          2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване

 

Срокове: 

Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Процедурата чрез подбор на проектни предложения е с три крайни срока за кандидатстване:

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 28.04.2017 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2017 – 2019 г.);
Срок за кандидатстване: От 27.02.2017 г. до 28.04.2017 г. в 18.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2018 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г.);
Срок за кандидатстване: От 01.07.2018 до 30.09.2018, 18.00 часа.

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2020 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г.)
Срок за кандидатстване: От 01.07.2020 до 30.09.2020, 18.00 часа.

 

Информационни дни:

          13.03, 10.00 ч. – гр. София, Venus Conference Center, Конферентна зала Venus, ет. 3
          16.03, 10.00 ч. – гр. В. Търново, Община В. Търново, Площад „Майка България“ № 2
          17.03, 10.00 ч. – гр. Пловдив, Общински съвет, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на: questions-opgg@government.bg

pdfОценителен доклад (извлечение)

pdfСписък на предложените за финансиране проектни предложения

pdfСписък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране

pdfСписък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им

pdfСписък на недопуснатите проектни предложения до етап ТФО

docxВъпроси и отговори по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3-003 /05.02.2018/

pdfЗаповед към Насоки за кандидатстване ДУ-10 по процедура BG05SFOP001-3.003

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003

rarДокументи за кандидатсване

rarДокументи преди сключване на договор

rarДокументи за информация

docxСъгласувателна таблица - обществено обсъждане и съгласуване с МФ

Допълнителна информация

 • Валидна до: Сряда, 30 Септември 2020
 • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.