wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

19.11.2018 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА НА 

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 

"ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” публикува списък с недопуснатите 40 проектни предложения до етап техническа и финансова оценка (от общо 211 получени в срок). Получени са 9 ПП след крайния срок, които съгласно Методика за оценка на проектни предложения по процедурата няма да бъдат оценявани, в съответствие с чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС 162.

pdfСписък на проектните предложения недопуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG05SFOP001-2.009 - публикуван на 19.11.2018 г.

Оценителната комисия започна работа на 16.10.2018, като се очаква да приключи до края на годината, в съответствие с нормативно определения срок.

 

 

pdfВъпроси и отговори по Процедура BG05SFOP001-2.009 (към 01.10.2018 г.)

pdfПрезентация от Информационните дни

 

02.10.2018 г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009
НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

Уважаеми кандидати,

Считано от днес, 2 октомври 2018 г., Управляващият орган на ОП „Добро управление“ (УО на ОПДУ) спира да предоставя разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Разясненията, предоставени от УО на ОПДУ по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, са достъпни във файл „Въпроси и отговори по процедура BG05SFOP001-2.009“, актуализиран на 01.10.2018 г., и в ИСУН. С оглед спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в посочения файл не са включени лични данни.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.10.2018 г., 18:00 ч.


13.07.2018 г.

ОБЯВА

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование:

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Целите на процедурата са:

 • партньорско управление с гражданите и бизнеса;
 • открито и отговорно управление;
 • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Допустими кандидати са следните юридически лица:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.10.2018 г., 18:00 ч.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН)

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: questions-opgg@government.bg.

Управляващият орган организира разяснителна кампания по процедурата съгласно следния график:

 • гр. София – 25 юли 2018 г. (сряда), в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00); Моля, до 24.07.2018 г,. да потвърдите присъствието си тук.
 • гр. Пловдив – 26 юли 2018 г. (четвъртък), в зала „Пълдин“ на хотел „Санкт Петербург“ от 14:00 часа (регистрация: 13:30 – 14:00); Моля до 24.07.2018 г. да потвърдите присъствието си тук.
 • гр. Враца – 27 юли 2018 г. (петък), в Конферентна зала на Търговско-промишлена палата от 11:00 часа (регистрация: 10:30 – 11:00); Моля до 24.07.2018 г. да потвърдите присъствието си тук.
 • гр. Бургас – 30 юли 2018 г. (понеделник), в зала „Компас“ на хотел „България“ от 14:00 часа (регистрация: 13:30 – 14:00); Моля до 24.07.2018 г. да потвърдите присъствието си тук.
 • гр. Варна – 31 юли 2018 г. (вторник), в зала „Голдън Тюлип“ на хотел „Голдън Тюлип Варна“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00); Моля до 24.07.2018 г. да потвърдите присъствието си тук.
 • гр. Велико Търново – 1 август 2018 г. (сряда), в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ от 10:00 часа (регистрация: 9:30 – 10:00); Моля до 24.07.2018 г. да потвърдите присъствието си тук.

Всички документи по процедурата са публикувани и в ИСУН.

pdfНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

rarУказания за електронно отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-2.009 (Версия 1 от 12.07.2018 г.)

pdfСъгласувателна таблица от обществено обсъждане по процедура BG05SFOP001-2

pdf Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване

 

 

Допълнителна информация

 • Валидна до: Понеделник, 15 Октомври 2018
 • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.