wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

АКТУАЛНИ

Версия 2 от 20.11.2018 

pdfЗаповед ДУ-62

rarДокументи за информация

rarДокументи за кандидатстване

rarДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-1.005

 

АРХИВ

ДЪРЖАВНИЯТ ХИБРИДЕН ЧАСТЕН ОБЛАК ЩЕ БЪДЕ НАДГРАДЕН ПО ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“. Процедурата е по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ и има за цел да подпомогне процеса по изграждане на средата за електронно управление в Република България чрез надграждане на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).

ДХЧО е ключов елемент на електронното управление. Той представлява облачна инфраструктура, върху която ще бъдат разположени съществуващите в момента и новите информационни системи на централните и общинските администрации. ДХЧО дава възможност за подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги, по-бърза доставка на необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост и устойчивост. Капацитетът на ДХЧО ще бъде увеличаван поетапно, според нуждите от ресурси и актуалното развитие на технологиите, с оглед на ефикасното и ефективно управление.

Допустим кандидат по процедурата е Държавната агенция „Електронно управление“, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 43 800 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проектите е до 31.12.2021 г. Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020 .

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е: 02.10.2018 г., 18:00 ч.

 

Документи и информация по процедура BG05SFOP001-1.005 в ИСУН.

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-1.005

rarДокументи за кандидатстване

rarДокументи за информация

rarДокументи преди сключване на договор

pdfЗаповед ДУ-27 за утвърждаване на Насоки по процедура BG05SFOP001-1.005

Допълнителна информация

  • Валидна до: Вторник, 02 Октомври 2018
  • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.