wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОПДУ ПРЕДОСТАВЯ 1,5 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИРЕКТИВИТЕ И МЕРКИТЕ
ПО ПРИЛАГАНЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-2.013 „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация”. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Основните цели на процедурата са:

  • Повишаване на ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони;
  • Повишаване на качеството на транспонирането на правото на ЕС в българските закони, включително чрез разширяване на обхвата от инструменти и мерки за постигането на необходимия ефект;
  • Повишаване на компетентността на институциите, ангажирани с транспонирането на правото на ЕС в българските закони и оценката на въздействието му;
  • Подобряване на качеството на институционалната комуникация при транспонирането на правото на ЕС.

Проектът, финансиран по тази процедура, следва да допринесе за изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. С процедурата ще се създадат условия за правилно въвеждане на директивите и мерките по прилагането на актовете на ЕС в българските закони и ще се намали рискът от процедура за нарушения по чл. 258-260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Финансирането по процедурата дава възможност за подобряване на процеса по въвеждане на правото на ЕС в българските закони, извършвано от Народното събрание. Предвижда се и осигуряване на публично достъпен софтуер с безплатен достъп до информация относно въведените директиви и мерки по прилагането на актовете на ЕС. Това ще стане чрез надграждане на Интегрираната информационна система и интернет портала на Народното събрание (НС) на Република България. По процедурата се предвижда също да бъдат обучени служители в централни, областни и общински администрации относно изискванията и добрите практики при въвеждането на правото на ЕС в българските закони с цел повишаване на съгласуваността в работата на експертите от отделните институции.

Допустим кандидат по процедурата е Народното събрание на Република България, като Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 500 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца, до 31.12.2020 г.

Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 20.09.2018 г., 18:00 ч.

 

Документи и информация по процедура BG05SFOP001-2.013 в ИСУН.

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.013

rarДокументи за кандидатстване

rarДокументи за информация

rarДокументи преди сключване на договор

pdfЗаповед ДУ-31 от 07.08.2018 г. за утвърждаване на Насоки по процедура BG05SFOP001-2.013

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Четвъртък, 20 Септември 2018
  • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.