wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕГУЛИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-2.012 „Развитие на аналитичния капацитет на комисията за енергийно и водно регулиране“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ и Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Целите на процедурата са:

  • Подобряване на аналитичния и технически капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със специална насоченост към регулирането на електроенергийните мрежи;
  • Подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на мрежовите услуги.

Проектът, финансиран по тази процедура, следва като минимум да постигне заложените индикатори в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г., а именно: сравнителни показатели (бенчмаркинг) за оценка на разходите на мрежовите предприятия; механизъм за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите и изготвяне на предложения за нормативни промени. Предвижда се да бъдат обучени и четиридесет експерти от КЕВР.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Комисията за енергийно и водно регулиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 300 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца – до 31.12.2020 г.

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 01.11.2018 г., 18:00 ч.

 

Документи и информация по процедура BG05SFOP001-2.012 в ИСУН.

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.012

rarДокументи за кандидатстване

rarДокументи за информация

rarДокументи преди сключване на договор

pdfЗаповед_ДУ-30 от 07.08.2018 г. за утържаване на Насоки по процедура BG05SFOP001-2.012

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Четвъртък, 01 Ноември 2018
  • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.