wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 3 МЛН. ЛВ. ПО ОПДУ ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПОЛИТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика”. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ и Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Основните цели на процедурата са:

  • Идентифициране на възможни решения за подобряване на политиката за концесии в областта на подземните богатства;
  • Методологична подкрепа за възлагане и изпълнение на концесии за строителство и концесии за услуги;
  • Повишаване на информационната осигуреност, публичността и прозрачността на концесионните политики.

Проектът, финансиран по тази процедура, следва като минимум да постигне заложените индикатори в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г., а именно: анализ и концепция с предложение за нормативни промени; практическо ръководство и изграждане на централизирана електронна информационна система (Национален концесионен регистър) с възможност за аналитични справки в помощ на стратегическото развитие, мониторинга и изпълнението на концесиите.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Администрацията на Министерския съвет. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 3 млн. лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 09.11.2018 г., 18:00 ч.

 

Документи и информация по процедура BG05SFOP001-2.011 в ИСУН.

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.011

rarДокументи за кандидатстване

rarДокументи за информация

rarДокументи преди сключване на договор

pdfЗаповед ДУ-29 от 07.08.2018 г. за утвърждаване на Насоки по процедура BG05SFOP001-2.011

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 09 Ноември 2018
  • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.