wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на агенция "митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.

Целта на процедурата е продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Агенция „Митници“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 13 390 000 лв.. Максималният срок за изпълнение на проекта до 31.12.2021 г.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 01.03.2019 г., 17:00 ч.

 

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020.

rarНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-1.007

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 01 Март 2019
  • Възложител: ОП "Добро управление"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.