wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.008  „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.

Целта на процедурата е подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, реализиращи Електронното осигурително досие.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Националният осигурителен институт. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 000 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта до 31.12.2021 г.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 01.04.2019 г., 17:00 ч.

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани и в ИСУН 2020.

pdfЗаповед ДУ-72/17.12.2018 г.

rarНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-1.008

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 01 Април 2019
  • Възложител: ОП "Добро управление"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.