wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Страница на Управляващия орган на ОП Административен капацитет 

pdfАнализ на изпълнението на Оперативна програма "Административен капацитет" (ноември-2016 г.)

pdfАнализ на изпълнението на ОПАК (ноември 2016 г.)_Резюме

pdfAnalysis of the implementation of Operational Programme "Administrative Capacity" - Summary

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.