Печат на тази страница
pdfДОГОВОР С РЕГ. № А10-13-11 ОТ 19.12.2011 Г.
 ДОГОВОР С РЕГ. № А10-13-11 ОТ 19.12.2011 Г. Община Маджарово
pdfОдобрени проекти по ОПАК през м. септември 2011 г.
Приоритетна ос: І „Добро управление” Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” Бюджетна линия: BG051PO002/11/1.3-05 Наименование и седалище на бенефициента: Администрация на Министерския съвет
pdfОдобрени проекти по ОПАК през м. август 2011 г.
Одобрени проекти по ОПАК през м. август 2011 г. по подприоритет: 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/11/2.1-06
pdfОдобрени проекти по ОПАК през м. юли 2011 г.
Одобрени проекти през м. юли 2011 г. по подприоритет: 2.1 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/10/2.1-04, подприоритет: 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюдж. линия: BG051PO002/10/3.1-04, и подприоритет: 1.6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.6-01