wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Административен капацитет

Административен капацитет

Административен капацитет

Страница на Управляващия орган на ОП Административен капацитет  Анализ на изпълнението на Оперативна програма "Административен капацитет" (ноември-2016 г.) Анализ на изпълнението на ОПАК (ноември 2016 г.)_Резюме Analysis of the implementation…

Продължава...

Одобрени проекти и бенефициенти

ДОГОВОР С РЕГ. № А10-13-11 ОТ 19.12.2011 Г. ДОГОВОР С РЕГ. № А10-13-11 ОТ 19.12.2011 Г. Община МаджаровоОдобрени проекти по ОПАК през м. септември 2011 г.Приоритетна ос: І „Добро управление”…

Продължава...

Годишни доклади и оценки по ОПАК

Окончателен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013 (изпратен на ЕК на 30.03.2017 г. чрез системата SFC)   Годишен доклад за изпълнението на ОП "Административен капацитет"…

Продължава...

Социологически проучвания

Окончателен доклад от оценката на Комуникационния план на ОПАК  Окончателен доклад за изпълнението на Втория етап от Комуникационния план на ОПАК за периода 2009 – 2012 г.  Социологическо проучване "Степен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.