wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Страница на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност"

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  Актуална програма

 

Програми от минали години

 

Описание на системите за управление и контрол (СУК)на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 2 - 28.04.2014)

 

* Всички предходни версии на горецитираните документи са налични на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg

 

Наръчник по ОП "Конкурентоспособност" и Описание на системите за управление и контрол (СУК)

Със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават: Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1), определящ начина на работа на Управляващия орган на Оперативната програма и Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1).

* Всички предходни версии на горецитираните документи са налични на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

 

ИНИЦИАТИВА JEREMIE

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция "Регионална политика") и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, използваща структурните фондове за периода 2007 - 2013 г. JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от Структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативни механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).

В България, Холдинговият фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира  по линия на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 от Европейския фонд за регионално развитие заедно и държавния бюджет. В рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност", Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), е  определило бюджет по Приоритетна ос 3 за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез прилагане на различни инструменти за финансов инженеринг.

Уеб страницата на инициативата JEREMIE в България вече е активна и се намира на следния интернет адрес:  http://jeremie.bg/  На нея потенциалните кандидати могат да се запознаят подробно с инициативата, финансовите продукти, финансовите посредници, както и с актуалните новини и покани за заявяване на интерес.

На интернет страницата на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност" www.opcompetitiveness.bg,  освен актуална информация за JEREMIE, е публикуван и банер на инициатива JEREMIE, улесняващ достъпа до уеб сайта.  

 

ДОКУМЕНТИ ПО ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Актуализирана Глава III "Процедури за определяне на изпълнител" към Оперативно ръководство за изпълнение на ДБФП по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" и приложения към нея.

pdfАактуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.