wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Конкурентоспособност

Конкурентоспособност

Конкурентоспособност

Страница на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  Актуална програма Изменена индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на…

Продължава...

Списъци със сключени договори

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи…

Продължава...

Външни оценители

Със Заповед № РД-16-1494/ 25.10.2013г. на Главния директор на ГД „ЕФК" и Ръководител на ДО, г-жа Ели Милушева, се актуализира списъка на външните оценители, които могат да участват в Оценителни…

Продължава...

Решения на Комитета за наблюдение

Първо официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"   Второ официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"   Трето заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"   Четвърто заседание на КН…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.