Печат на тази страница

 Открита процедура с предмет:

„Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, по проект BG 161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 по приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на оперативната програма.

Дата на обявяване: 27.05.2014 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-705/27.05.2014 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: 
„Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, по проект BG 161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 по приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на оперативната програма. 
 

Приложения

pdfРешение
 „Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по проект BG 161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма.
pdfВъпроси и отговори №1 - № 6
Крайна дата на подаване на документи:23.06.2014г.

 

 

 

Открита процедура с предмет:
 
 
Разработване и внедряване на Интранет и Екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана база данни и склад за документи за нуждите на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност"
 
 
Дата на обявяване: 20.05.2014 г.
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-666/20.05.2014 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: 
Разработване и внедряване на Интранет и Екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана база данни и склад за документи за нуждите на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност".
 
Приложения 
 
Крайна дата на подаване на документи:30.06.2014г.
 

 

Открита процедура с предмет:

„Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез специализирани печатни издания на добри проекти, получили подкрепа от Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007 - 2013"

Дата на обявяване: 06.02.2014 г.

Крайна дата на подаване на документи: 06.03.2014 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-144/06.02.2014г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет:
„Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез специализирани печатни издания на добри проекти, получили подкрепа от Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007 - 2013"

 

Открита процедура с предмет:

 
„Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007 - 2013»
 
Дата на обявяване: 09.01.2014 г.
 
Крайна дата на подаване на документи: 18.02.2014г.
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-8/07.01.14г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: 
„Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007 - 2013»
 
Решение
Обявление
Документация
 
 

 

Открита процедура с предмет:

  „Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013" Дата на обявяване: 28.11.2013 г. Крайна дата на подаване на документи: 08.01.2014г.

Уважаеми госпожи и господа, Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1667/28.11.2013 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: „Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

 

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в гореописаната процедура и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, с настоящото Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 27.02.2014 г. (четвъртък) от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката и енергетиката на ул. 6-ти септември № 21, стая 117.

Право да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

Открита процедура с предмет:

 Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г. Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 11.10.2013 г. Крайна дата на подаване на документи: 20.11.2013г. Уважаеми госпожи и господа, Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1401/11.10.2013 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г. Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

 

 

Открита процедура с предмет:
 
"Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период 2014-2020, с две обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г."
Обособена позиция 2: „Подкрепа при формулиране на стратегията и приоритетните области за финансиране, в т.ч. типовете мерки/дейности за подкрепа, механизми и процедури за изпълнението и наблюдението им, потенциални бенефициенти, разпределение на средствата между и вътре в приоритетните области и др. в съответствие с европейските регламенти и насоки за разработване на програмните документи за периода 2014-2020 г."
  
Дата на обявяване: 25.09.2013 г.
Крайна дата на подаване на документи: 21.10.2013г.

 Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1299/25.09.2013 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: 
"Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период 2014-2020, с две обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г."
Обособена позиция 2: „Подкрепа при формулиране на стратегията и приоритетните области за финансиране, в т.ч. типовете мерки/дейности за подкрепа, механизми и процедури за изпълнението и наблюдението им, потенциални бенефициенти, разпределение на средствата между и вътре в приоритетните области и др. в съответствие с европейските регламенти и насоки за разработване на програмните документи за периода 2014-2020 г."
 
 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Подпомагане работата на Управляващия орган на ОП„Конкурентоспособност" чрез доставка
на IT оборудване и изграждане на система на свързаност и осигуряване на услугата "Колокация", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 (ОП1) - Устройства за крайните потребители;
Обособена позиция 2 (ОП2) - Централна компонента на системата, изграждане на свързаност и осигуряване на услугата „Колокация"
 
Дата на обявяване: 12.08.2013 г.
Крайна дата на подаване на документи: 23.09.2013г.
 
Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» , Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1101/12.08.13г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет:
Подпомагане работата на Управляващия орган на ОП„Конкурентоспособност" чрез доставка на IT оборудване и изграждане на система на свързаност и осигуряване на услугата "Колокация", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 (ОП1) - Устройства за крайните потребители;
Обособена позиция 2 (ОП2) - Централна компонента на системата, изграждане на свързаност и осигуряване на услугата „Колокация";

Приложения:

Решение
Обявление
Документация

 

 

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) Дата на обявяване: 09.08.2013 г. Крайна дата на подаване на документи: 22.08.2013 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност», Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември" №21, факс: 02/9329 299, с Публична покана № РД-16-1093/09.08.13 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) Приложения:

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г."

Дата на обявяване: 08.08.2013 г.
Крайна дата на подаване на документи: 12.09.2013 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност», Управляващ орган на ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. „6-ти септември" №21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1078/07.08.13г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г."

Приложения:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" по две обособени позиции, както следва:

1. Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и други дирекции;

2. Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

Приложения:

Крайна дата за подаване на документи: 08.05.2013 г. включително.

 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г."

Приложения:

Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012 г. включително 

 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 Дата на обявяване: 24.02.2012

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-230/24.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013". Приложения:

Крайна дата за достъп до документи: 25.03.2012 Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2012

 

Oткрита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет: "Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" 

Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 

Дата на обявяване: 24.02.2012 

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр. София 1000, ул. "Славянска" № 8, централен факс: 02 987 21 90, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет:

"Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".

Приложения:

Крайна дата за достъп до документи: 26.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2012

 

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013"

Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

Дата на обявяване: 23.02.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013"

Крайна дата за закупуване на документи: 26.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2012

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Усъвършенстване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. във връзка с управление на средствата от Структурните фондове

Усъвършенстване квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 във връзка с управление на средствата от Структурните фондове 

Дата на обявяване: 23.02.2012 

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-215/23.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Усъвършенстване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. във връзка с управление на средствата от Структурните фондове".

 Приложения:

Крайна дата за достъп до документи: 24.03.2012

Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012

 

Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3.

 Дата на обявяване: 22.02.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура по реда на Глава V от ЗОП с предмет: "Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3. "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" в рамките на Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ОП "Конкурентоспособност"" при следните обособени позиции:

  • 1. Обособена позиция №1 "Проверка и становище относно съответствието с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика"; проверка на съответствието на проведените процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, НВМОП или ЗОП; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти; предоставяне на информация относно размера на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата и други дейности, свързани с цялостното администриране на процеса по оценка на проектите"
  • 2. Обособена позиция №2 "Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика", включително извършване на проверки на място; актуализиране на Списъка на допустимите категории материали и оборудване, представляващ неразделна част от Насоките за кандидатстване и приложенията към тях"

Забележка: Участник може да участва само за една от двете обособени позиции, с оглед избягване на конфликт на интереси.

  Крайна дата за достъп до документи: 23.03.2012 Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012


 

 
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 - 04/01/2012 Дата на обявяване: 04.01.2012 МИЕТ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013", при следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013".
 
Приложения: