Печат на тази страница

Със Заповед № РД-16-1494/ 25.10.2013г. на Главния директор на ГД „ЕФК" и Ръководител на ДО, г-жа Ели Милушева, се актуализира списъка на външните оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" и приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници") на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, обобщаващ двата списъка с външни оценители (утвърдени със Заповеди № РД-16-945/06.08.2010 г. и № РД-16-601/17.04.2013 г. на Ръководителя на УО)

Резултати от проведения конкурс за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъкът с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013:

pdfПакет от документи за провеждане на конкурс за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъка с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" на ОП „Конкурентоспособност”
 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност") ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъка с физически лица - външни оценители, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на ръководителя на УО по ОП „Конкурентоспособност“ Целта на конкурса е да бъде допълнен списъка с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" на ОП „Конкурентоспособност”. ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Документите за участие в конкурса, посочени в т. 3 от Обявлението, следва да се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „Шести септември” № 21. Крайният срок за получаване на документите в МИЕТ е 15.03.2013г., 17.30 ч. Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси относно конкурса могат да бъдат задавани всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на телефон: 02/80 75 385