wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Страница на Управляващия орган на ОП Околна среда

Окончателен доклад по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Приложения към Окончателен доклад по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

pdfОперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, изменена с решение на ЕК от 04.02.2016 г. (финален текст)

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.