wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР "ВОДИ":

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР "ОТПАДЪЦИ":

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР "БИОРАЗНООБРАЗИЕ"

 

ПРОЕКТИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ:

 

ДРУГИ:

pdfНаръчник на европейското право по околна среда (англ.)
Изготвен от Института за европейска политика по околна среда

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.