wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfОдобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
pdfОдобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-01/2007
”Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”
pdfОдобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007
Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа.
pdfОдобрени бенефициенти и проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008
„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
pdfОбявление за възлагане на договори по схема BG161PO001/1.1-10/2010
 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.