wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   
 
Дирекция "Добро управление" - Управляващ орган на "Оперативна програма "Техническа помощ"

Администрация на Министерския съвет
адрес за кореспонденция: гр. София пк 1594, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 1,
адрес: гр. София; ул. "Сердика" № 8, ет. 3
тел: +359 2 940 365200 359 2 940 3652
e-mail: opta@government.bg

Обща информация за Оперативна програма "Техническа Помощ"

 

С Решение C(2015) 900 от 12.02.2015 г. ЕК одобри изменение на ОПТП, което касае главно изменение на финансовия план. 

С Решение C(2013) 3340 от 10.06.2013 г. ЕК одобри изменение на ОПТП, което касае главно прихвърляне на средства от ПО2 и ПО3 в ПО1.

 

Одобрени проекти по Оперативна програма "Техническа помощ"

Сигнали за нередности: opta.ir@government.bg

Още в тази категория: Aрхив »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.