wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     

 

Годишни доклади на ОПТП

pdfОкончателен доклад за изпълнението на ОПТП 2007 - 2013 (изпратен на ЕК на 31.03.2017 г. чрез системата SFC)

 

Комуникационен план на ОПТП

 

Оценки на ОПТП

docxДоклад от анализ на изпълнението на ОПТП (Ноември, 2016 г.)

pdfРезюме на доклада - EN

pdfРезюме на доклада - BG

 

   

 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.