Печат на тази страница

                            

 

 

Четвърто официално заседание на КН на ОПДУ, ОПАК и ОПТП (12.09.2016 г.)

pdfОкончателен протокол от Четвъртото заседание на КН на ОПДУ (изпратен на 04.10.2016 г.)

pdfДневен Ред на Четвъртото заседание на КН на ОПДУ

pdfЗаповед Р-124 от 25.08.2016 г. за определяне поименния състав на КН на ОПДУ

pdfВътрешни правила за работа на КН на ОПДУ (Версия 3/ 12.09.2016 г.) 

pdfДекларация за КН на ОПДУ (Версия 2/ 12.09.2016 г.)

pdfКодекс на поведение на членовете и наблюдателите на КН на ОПДУ (Версия 2/ 12.09.2016 г.)

zipИзменение на критерии за подбор на операции по ОПДУ във връзка с промени в приложимата нормативна уредба

pdfИндикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2016 г. (изменена на 12.09.2016 г.) 

zipКритерии за подбор на операции по процедура "Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки" с конкретен берефициент Агенцията по обществени поръчки

zipКритерии за подбор на операции по процедура "Граждански контрол върху реформата в съдебната система"

pdfНаръчник на индикаторите по ОПДУ (Версия 2/12.09.2016 г.)

pdfПредставяне на Фондация Глобални библиотеки - България

 

Трето официално заседание на КН на ОПДУ, ОПАК и ОПТП (01.06.2016 г.)

pdfПротокол от Третото заседание на КН на ОПДУ

pdfДневенРед на Третия КН на ОПДУ

pdfЗаповед за определяне поименния състав на КН на ОПДУ

pdfПредставяне на изпълнението на ОПАК - 01.06.2016 /презентация/

pdfПредставяне на изпълнението на ОПТП - 01.06.2016 /презентация/

pdfИнформация за резултатите от проведените през м. януари, м. март и м. май 2016 г. процедури за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ /презентация/

pdfИзпълнение и напредък по ОПДУ /презентация/

pdfОтчет на Годишен план за действие за комуникация и информация за 2015 г.

pdfПредставяне на изпълненото предварително условие по Тематична цел 11: „Административна ефективност на държавите членки“ /презентация/

 

Второ официално заседание на КН на ОПДУ, ОПАК и ОПТП (20.11.2015 г.)

pdfПРОТОКОЛ_КН-ОПДУ_20.11.2015.PDF

pdf01_Дневен-ред_КН-ОПДУ_20.11.pdf

pdf02_Вътрешни-правила_КН-ОПДУ.pdf

pdf03.1_ИГРП_ОПДУ_2015_Предл.pdf

pdf03.2_КPO_Procedure_7_PO4_TA_Предл.pdf

pdf03.3_Решение-Мотиви-МОСВ.pdf

pdf04_Напредък-ОПДУ-2015.pdf

pdf05_ИГРП_2016_за_КН_20.11.pdf

pdf05.1_ИГРП_ОПДУ-2016.pdf

pdf05.2_ИГРП-2016_Предложения_от_обществено_обсъждане_и_становище_на_УО.pdf

pdf05.3_Процес_по_изготвяне_ИГРП_2016_BG_-_final.pdf

pdf06_Годишен-план-комуникация_2016.PDF

pdf07_Напредък-ОПАК_20.11.pdf

pdf08_Резюме-Оценка-ОПАК_2013-2015.pdf

pdf09_Напредък-ОПТП_20.11.pdf

Шестнадесето официално заседание на КН на ОПТП 

 

Петнадесето официално заседание на КН на ОПТП 

 

Четиринадесето официално заседание на КН на ОПТП   

 

Тринадесето официално заседание на КН на ОПТП

 
 
Дванадесето официално заседание на КН на ОПТП
 
 
 
Единадесето официално заседание на КН на ОПТП 
 

 

Десето официално заседание на КН на ОПТП

 

Девето официално заседание на КН на ОПТП

  

Осмо официално заседание на КН на ОПТП

 

Седмо официално заседание на КН на ОПТП

 

Шесто официално заседание на КН на ОПТП

 

Пето официално заседание на КН на ОПТП

 

 Четвърто официално заседание на КН на ОПТП

 

Трето официално заседание на КН на ОПТП

 

Второ официално заседание на КН на ОПТП

 

 Първо официално заседание на КН на ОПТП