Печат на тази страница

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПТП ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013

Уважаеми бенефициенти,

Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 (ОПТП), уведомява всички бенефициенти, че в съответствие с член 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е получено писмо от Европейската комисия, че всички операции, свързани с приключването на ОПТП за програмния период 2007–2013 г., вече са извършени.

За начална дата на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка с предоставената по ОПТП безвъзмездна финансова помощ следва да се съхраняват и да бъдат на разположение, в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, се счита: 09.08.2018 г., която съответства на изплащането на окончателното салдо по програмата.

Следва да се има предвид, че в съответствие с член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 този тригодишен период се прекъсва в случай на съдебно производство или по надлежно мотивирано искане на Комисията. Не се отменя и правото на Комисията да извършва финансови корекции в съответствие с предвиденото в член 99 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 вследствие на установени нередности или недостатъци, които не са били известни на Комисията преди приключването на програмата.

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 20-22 ЮНИ 2012 Г.

26.07.2012

Специализирано обучение за бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ" се проведе между 23 и 25 юли 2012 г. в гр. Белоградчик   

Темите на обучението обхващат управление, изпълнение и отчитане на проекти по ОПТП, измерване на индикатори, нередности при проекти финансирани със средства от ЕС, управление на времето и др.

Обучението се финансира по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата." Договор BG161PO002-1.4.01-0009-C0002. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 20-22 ЮНИ 2012 Г.

20.06.2012

Специализирано обучение за бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ" ще се проведе между 20 и 22 юни 2012 г. в х-л „Калина Палас" гр. Трявна.

Обучението е насочено към членовете на екипите по проекти за изграждане и функциониране на областните информационни центрове (ОИЦ) в общините, бенефициенти по ОПТП. ОИЦ целят да осигурят пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за всички социални, етнически и възрастови групи в цялата страна.

Темите на обучението ще обхващат управление, изпълнение и отчитане на проекти по ОПТП, измерване на индикатори, нередности при проекти финансирани със средства от ЕС, управление на времето и др.

Обучението се финансира по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата." Договор BG161PO002-1.4.01-0009-C0002. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

НАД 1,5 МЛН. ЛЕВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

20.06.2012

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подписа първия си договор по Оперативна програма „Техническа помощ" в петък /15.06.2012 г./ Проектът, който ще се изпълнява със средства по оперативната програма се казва "ПОДКРЕПА" и е насочен към повишаване на административния и управленски капацитет на агенцията. ДАЗД, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването, управляват проекти във връзка с Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционалиация на децата в Република България" за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионeн фондове.

Част от специфичните цели по проекта предвиждат изграждане на ясен механизъм за комуникация и координация между всички заинтересовани страни, осигуряване на експертиза за подкрепа на процеса и гарантиране участието на всички заинтересовани страни в процеса деинституционализация според тяхната ангажираност и компетентност. Сред основните резултати които се очаква да бъдат постигнати са осигуряване на комуникация и координация между всички проекти от Плана за действие, подобрена координация и комуникация на местно ниво и регионално ниво, повишаване на информираността и създаване на реална база данни.

Целта е ресурсно да бъде подпомогнат процеса на деинституционализация и да се извърши ефективно изпълнението му спрямо всички преки бенефициенти и целеви групи. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, а подписаният договор за БФП е стойност  1 585 984.36 лв. при 100 % финансиране.

МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" Е ОСНОВНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА

20.06.2012

 

Започва програмирането в сферата на техническата помощ за следващия програмен период, което ще тече интегрирано с всички мерки, свързани с административната реформа и подобряването на качеството на административното обслужване. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ". Програмирането ще се извършва от специализирана работна група, която има за задача да разработи целите, приоритетите и мерките в областта на техническата помощ и административния капацитет и предложение за финансовия инструмент, от който те ще се финансират. 

Към момента размерът на договорените средства по ОП „Техническа помощ" достига 60%, обемът на разплатените средства - 25%, а сертифицираните разходи - 14%. Министър Дончев подчерта безспорния ръст в развитието на програмата в сравнение с 2010 г. който отбелязва 136% ръст на договорените средства и 176% ръст на сертифицираните разходи. По думите му, макар че плащанията се процедират и обслужват редовно, това, което не може да остане незабелязано, е недобрият темп на договаряне, както и забавяне в изпълнението на някои проекти поради трудности с процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и недостатъчна активност сред бенефициентите. Целите на ръководството на ОП „Техническа помощ" са до края на 2012 г. размерът на договорените средства да достигне до 83% от бюджета на програмата, изплатените средства - 36%, а сертифицираните разходи - 20%. 

Министър Дончев открои три основни акцента от изпълнението на програмата, като на първо място посочи Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). „Имаме изградена, внедрена, информационна система, която не само отговаря на всички изисквания, но сама се отваря към нови възможности и нови предизвикателства", каза министърът и посочи, че индексът на удовлетвореност на потребителите на ИСУН е почти 70%. Вторият акцент от изложението на министър Дончев бе развитието на мрежата от Областни информационни центрове, което е сред най-важните приоритети по ОПТП.

Като трети акцент министър Дончев отбеляза всички усилия, свързани с подготовката на следващия програмен период - в това число системната работа по изработване на всички анализи (включително по отношение на Националната стратегическа референтна рамка) и работещата система, базирана на иконометричния модел Хермин, която играе важна роля за подготовката на България за следващия програмен период. Оперативна програма „Техническа помощ" е насочена да поддържа системата по управление на средствата от Европейския съюз в отлично състояние, за да може да изпълнява всички свои задачи. „Не бива да забравяме, че програмата е основният инструмент, основният ресурс за реформа в системата и това е изключително важно особено през следващата година и половина, която ни предстои," добави на финала министър Дончев.

ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

18.06.2012

Днес, 18 юни 2012 г., от 14:00ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ" (КН на ОПТП). Официално откриване на заседанието ще направят министърът по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев и директора на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" - г-жа Ирена Първанова. От страна на Европейската комисия наблюдаващ ще бъде г-н Атанасиос Софос. По време на Комитета за наблюдение ще бъде представен за одобрение „Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2011 г.", информация за напредъка на програмата към м. май 2012 г. и напредък по изпълнение на ключови проекти по трите приоритетни оси.  

ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за главните структури, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти. Тя е най-малката програма от гледна точка на финансови ресурси с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Представители на ЕК посетиха областни информационни центрове в Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе и Плевен

В периода 17-20 Април, като част от работната визита на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и представители на ЕК, начело с г-н Карстен Расмусен, заместник-директор на отдела за България в Главна дирекция „Регионална политика" в ЕК,  бяха направени посещения на областни информационни центрове в северна България. Г-жа Елица Бейска от Главна дирекция „Регионална политика", посети областните информационни центрове (ОИЦ) в Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе и Плевен. Тя прояви интерес към извършеното до момента, проведените срещи с граждани, бизнеса, представители на медиите и бъдещи бенефициенти. Дискутирани бяха предстоящи събития, които ще се извършват съвместно с представителите на оперативните програми по места и начините по които де бъде предоставяна по полезна и конкретна информация.

Беше обсъден напредъка по изпълнение на проектните дейности за изграждане и функциониране на ОИЦ. Г-жа Бейска поздрави екипите на ОИЦ за проявената активност и инициативност при изпълнение на дейностите. Г-н Расмусен успя да посети областните информационни центрове в Шумен и Русе. Той похвали усилията на екипите в разпространението на информация за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и се поинтересува какъв е обхватът на действие, по какви канали се предоставя информацията и колко посетители търсят услугите им. Изразявайки убедеността си във значимостта и смисъла от съществуването на тези центрове, той прикани заинтересованите да ги посетят. Областните информационни центрове са изградени по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове" финансирана от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 27-те областни центрове - един общ център за територията на София-град и София област и по един във всеки от останалите 26 областни центрове, целят да осигурят пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС за всички социални, етнически и възрастови групи в цялата страна.

КАРСТЕН РАСМУСЕН: „УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ЩЕ ВИДИМ РУСЕ КАТО ПО-АТРАКТИВЕН ГРАД"

20.04.2012 г. 

 

Усетихме амбицията за работа по европроектите, които в момента се реализират на територията на общината, заяви в Русе Карстен Расмусен, заместник-началник на отдела за България в Главна дирекция „Регионална политика" в ЕК. Той и министър Дончев участваха във форум, посветен на новия програмен период, организиран от Областния информационен център - Русе, на който бяха представени перспективите за новия програмен период. След приключване на оживената дискусия породена от поставените въпроси бе направено посещение на информационния център. Двамата останаха очаровани от местоположението на ОИЦ-Русе, ситуиран на централния градски площад и от доброто сътрудничество с "Европа Дирекстно". Г-н Расмусен сподели, личната си убеденост за значимостта на центровете в полза информирането на обществото. Подробен репортаж заедно с интервюта на Томислав Дончев и Карстен Расмусен може да видите на:

http://www.arenamedia.net/video.php?vid=238

Областният информационен център - Русе е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Русе", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ВИЗИТА В РАЗГРАД

18.04.2012

 

На 19 април 2012 г. разградска област бе посетена от представители на Европейската комисия и Управляващи органи на оперативни програми, които инспектираха приключили и изпълняващи се проекти, финансирани с европейски средства.

В рамките на работната визита ОИЦ-Разград бе посетен от г-жа Елица Бейска от Генерална Дирекция „Регионална политика" на ЕК за България, г-жа Мария Димитрова, ръководител на Централния информационен и координационен офис и директор на Дирекция „ИСУСЕС" към Министерски съвет, представители на УО на Оперативна програма „Техническа помощ" и г-жа Деница Тихолова от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Те поздравиха екипа на Областния информационен център за проявената активност досега и изразиха удовлетворението си от визията, състоянието и функционалността на офис помещениетo.

Елица Бейска прояви интерес от извършеното до момента и предстоящата дейност на ОИЦ - Разград, както и дали Центърът предвижда  информационни събития по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов запозна гостите с проведените до момента срещи по общини в област Разград. Той съобщи, че предстоят информационни събития по обявени и предстоящи процедури по ОПРКБИ.

Ръководителят на проекта Камен Воденичаров представи на присъстващите  напредъка по изпълнение на проектните дейности за изграждане и функциониране на ОИЦ. Той сподели опита на Община Разград като бенефициент по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС. „Населените места извън агломерационния ареал са ощетени и не могат да се възползват от финансиране по мерките на „Програмата за развитие на селските райони" 2007-2013 г. ", заяви той.

Дискутираха се въпроси относно полезността на мрежата от 27-те ОИЦ в страната, перспективите и възможностите за развитие през новия програмен период 2014-2020 г.

След визитата си в Областния информационен център Елица Бейска, Деница Тихолова и Юлиян Данаилов посетиха „Тракция" АД, Самуил - бенефициент по ОПРКБИ.

Областният информационен център - Разград е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Разград", Договор № BG161PO002-3.3.02-0008-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕК НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ТЪРГОВИЩЕ

18.04.2012 г.

Представител на ЕК в лицето на г-жа Елица Бейска от Генерална Дирекция „Регионална политика" на ЕК за България, представители на Централния информационен и координационен офис, на УО на Оперативна програма „Техническа помощ" и на УО на Оперативна програма "Конкурентноспособност", посетиха областния информационен център Търговище. По време на разговора с екипа по проекта, и служителите в информационния център, бяха обсъдени въпроси относно бъдещото сътрудничество с представители на Оперативните програми по време на публичните събития. Идеята да има представители, които подробно да разясняват за отворените процедури и да дават полезна информация на кандидатите беше приветствана и от УО на ОП "Конкурентноспособност". Управителя Милчо Тонев сподели изрази желанието си и .

Областният информационен център - Търговище е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КАРСТЕН РАСМУСЕН - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛА ЗА БЪЛГАРИЯ В ГД „РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" НА ЕК: МНОГО Е СВЕТЛО И УЮТНО ПРИ ВАС

17.04.2012

 

Офисът на Областния информационен център бе първият обект, който Карстен Расмусен посети в Шумен по време на своята работна визита в града. Заместник-началникът на Отдела за България в Главна дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия похвали усилията на екипа на центъра в разпространението на информация за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в област Шумен.

Расмусен се поинтересува какъв е обхватът на действие на центъра, по какви канали се предоставя информацията, и колко посетители са потърсили услугите му до момента. „Все още не сте направили официалното откриване, а вече се радвате на висок интерес", отбеляза със задоволство Расмусен, след като научи, че на месец посещенията надхвърлят 100. „Работата ви е много интересна, знам го от опит", сподели още той.

Управителят Галина Минчева запозна Расмусен със създадените по проекта информационни материали, които центъра предоставя на посетителите. В заключение Расмусен се поинтересува кога офисът ще бъде напълно обзаведен и оборудван и поръча на екипа да го информира за развитието на центъра.

Областният информационен център - Шумен е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Шумен", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ"

19-21 Март 2012 г.

Централно координационно звено - дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" и дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на Министерския съвет,  финансово-счетоводните дирекции (осигуряващи счетоводното отчитане на проектите по програмата); структурите, отговорни за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; други структури, участващи в процеса на изпълнение на проекти, финансирани по ОПТП, както и финансовите контрольори в рамките на администрацията, в която се намират бенефициентите.

Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ"

12-14 Март 2012 г.

Одитен орган - изпълнителна дирекция "Одит на средствата от ЕС" към министъра на финансите - Сертифициращ орган - дирекция "Национален фонд", Министерството на финансите - Държавна агенция „Архиви" - Агенция по обществени поръчки - Държавна агенция за закрила на детето - Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ"

7-9 Март 2012 г.

Общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република България (в партньорство с организации, които са приемни структури на офиси от информационната мрежа "Европа директно", други общини, областни администрации и неправителствени организации с опит в предоставянето на информация за европейските политики).

   ВАЖНО! От 7 Юни 2011 г. бенефициентите по ОПТП следва да подават проектните си предложения по Процедура за директно предоставяне на БФП без определен срок за кандидатстване по електронен път чрез ИСУН. Изменените и допълнени насоки и формуляр за кандидатстване са публикувани в раздел: Наръчници, ръководства, правила.

  

12.12.2011

Девето заседание на Комитета за Наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ", София

Ръководителят на Управляващия орган на програмата, министър по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев, съобщи, че оперативна програма „Техническа помощ" бележи почти 104% ръст на договорените, 85% ръст на изплатените и близо 126% ръст на сертифицираните средства за периода януари-ноември 2011 г. Към днешна дата програмата е с над 51% договорени средства и с плащанията, реализирани през последните дни, се очаква изплатените средства да надхвърлят 20%.

Министър Дончев направи кратък преглед на реализираните дейности през изминалата година и очерта основните приоритети на Програмата за 2012 и 2013 г. Сред основните акценти той открои стартиралите проекти за изграждането на 27-те Областни информационни центрове, както и действията за надграждане и подобряване на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН): „С тези няколко стъпки, които бяха направени през последните години, ние успяхме да добием нова функционалност на ИСУН - различна от тази на електрона регистратура на процесите," коментира министър Дончев. „Бих казал, че превърнахме прозрачността в процедура, а не във въпрос на нечие благоволение. Нещо повече, точно този модел - за осигуряване на публичност и прозрачност, категорично има статут на добра практика и други държави-членки на ЕС проявяват интерес към него." Като една от най-важните еволюционни стъпки за развитието на системата за управление и наблюдение Министърът изтъкна възможността за електронно подаване на документи. Към днешна дата няколко оперативни програми („Техническа помощ", „Регионално развитие" и „Развитие на човешките ресурси") се ползват от възможността за електронно подаване на документи. Очаква се в скоро време включването и на ОП „Конкурентоспособност".

Като трети основен приоритет министър Дончев, отчете включването на новите бенефициенти в програмата - Агенцията за обществени поръчки, Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Архиви", с което не само се осъществява поддържане на система, но и се демонстрират по-големи амбиции и се отговаря на нуждите, сега и в бъдеще.

Фокусът за следващата година, според министъра, е продължаване усилията за подпомагане на капацитета на основните институции бенефициенти. Като приоритет ще се търси подобряване на качеството на скоростта, както и намаляване на всички случаи, свързани с нередности.

Относно програмирането на следващия програмен период 2014-2020 г., има редица инициативи, които се очаква да бъдат финансирани от Оперативна програма „Техническа помощ", като мерките на централно ниво, свързани с дизайна на структурите, с диалога с ЕК и заинтересованите институции в България, както и надграждането на информационната система ИСУН.

В тази връзка министърът посочи вариантите за преструктуриране за следващия програмен период, а именно: вариант за създаване на специален многофондов инструмент, който кумулира ресурсите от Оперативна програма „Техническа помощ" и тази от „Административен капацитет",  като втори вариант „Техническа помощ" да бъде част от някоя по-голяма програма с оглед икономичното и адекватно използване на ресурсите, и естествено вариант оперативната програма да продължи да съществува самостоятелно.

Членовете на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ" одобриха Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма ‘Техническа помощ" за 2012 г., както и предприетите от управляващия орган действия по включване на новите бенефициенти.

Участниците в заседанието на Комитета за наблюдение бяха информирани за финансовото изпълнение на Оперативна програма „Техническа помощ" от началото на годината, за оценката на програмата, за проведените одити и проверки от одитиращи и сертифициращи органи, за ключови настоящи и бъдещи проекти.

30.11.2012 г. 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪ-ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА 2012 ГОДИНА

26.08.2011 г.

Европейската комисия одобри Годишния доклад за напредък по Оперативна програма „Техническа помощ"за 2010 г.

Европейската комисия одобри без забележки Годишния доклад за напредъка по Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП) за 2010 година. Това се посочва в официално писмо на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия до министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

В писмото се подчертава доброто качество на документа, което осигурява възможността за адекватна оценка за напредъка по програмата. Подробно и аргументирано са изложени причините за промяна на бенефициентите по програмата, промяна на проекти, довели до модифициран подход на изпълнението им, причини за забавяне изпълнението на програмата през 2010 г. и мерките предприети от Управляващия орган, както и комуникационните мерки за популяризиране на кохезионната политика на ЕС, даващи възможност на Комисията да направи задълбочен качествен анализ за управлението на ОПТП.

Справката за финансовото изпълнение на програмата от края на месец юли показва договорени малко над 31 млн.евро или 55,22% от средствата по Оперативна програма „Техническа помощ". Изплатените на бенефициентите средства са около 7,4 млн.евро. Годишният доклад за напредъка по Оперативна програма „Техническа помощ" е публикуван на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg/ , в секция „Оперативната програма"Техническа помощ", раздел „Комитет за наблюдение на ОПТП".

ВАЖНО! ПОКАНА за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет:  „Осигуряване на външна професионална помощ при осъществяването на предварителен контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства по Оперативна програма „Техническа помощ" финансирана по проект №0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на оферти - 30 юни 2011 г.