wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

                                                            

Процедура за директно предоставяне на БФП без определен срок за кандидатстване - електронно подаване на проектни предложения чрез ИСУН / електронно отчитане на проекти чрез ИСУН

 
 
АРХИВ
 
 

Процедура №BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"  

 
 
АРХИВ 
 
 
 
Процедура за директно предоставяне на БФП за финансиране на възнаграждения АРХИВ   
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.