Печат на тази страница

                                                            

Процедура за директно предоставяне на БФП без определен срок за кандидатстване - електронно подаване на проектни предложения чрез ИСУН / електронно отчитане на проекти чрез ИСУН

 
 
АРХИВ
 
 

Процедура №BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"  

 
 
АРХИВ 
pdfОбщи условия процедура за ОИЦ Версия 8 /13.01.2015 г./
 
 
 
Процедура за директно предоставяне на БФП за финансиране на възнаграждения АРХИВ