wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информация за бенефициентите по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.: http://www.optransport.bg/page.php?c=11

Информация за одобрените за финансиране проекти: http://www.optransport.bg/page.php?c=76

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.