Печат на тази страница

На 19 април 2016 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик взе участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на обсъждането бе да се представи многофондовото финансиране през програмен период 2014-2020, което ще бъде в размер на 6 400 000 лв. за МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. По време на срещата бяха направени предложения за промени в част от параметрите на работния документ, който е готов на 90 % и ще бъде подаден до края на месец май 2016 г., след окончателното му финализиране.

Събитието се организира и проведе от екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” в гр. Панагюрище, в Камерна зала на Театър Дом – Паметник, на която присъстваха заинтересовани страни и бенефициенти.