Печат на тази страница

На 20 април 2016 г. екипът на Областен информационен център – Пазарджик се включи в пресконференция организирана от „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Пазарджик, която е част от дейностите по проект „ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Съгласно Единен наръчник на бенефициента за визуализация 2014-2020, който трябва да прилагат всички бенефициенти през програмен период 2014-2020, при организиране на публични събития се изпраща предварителна информация за планираните събитията до Управляващия орган, както и до най-близкия офис от мрежата от 28 информационни центъра.

От 09 февруари 2016 г. „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД стартира изпълнението на проект „ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ” с планирана продължителност от 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.650.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е 990.000,00 лв. или 60 % от допустимите разходи по проекта.

Целта на проекта е повишаване капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез инвестиции в ново производствено оборудване, което ще позволи внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на разходната норма на влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, материали, производствено време.

Предстоящата инвестицията, която ще опазва околната среда е иновативна не само за предприятието, но и за България и ще осигури нови работни места.