wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати по европейски проекти в рамките на инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата. Дните на отворените врати са част от общоевропейска кампания „Европа в моя регион 2017“ -  #EUinmyRegion.  

На 25 април 2017 г. Областен информационен център Пазарджик ще открие Коридор „Европа“. Той ще се помещава в Профилирана гимназия „Иван С. Аксаков“ гр. Пазарджик и в него ще бъдат поставени знамена на всички държави-членки на ЕС, както и кратка информация за тях и присъединяването им към ЕС. Коридорът ще бъде изложен за постоянно наблюдение.

 

Europe in my Region 2017 in Pazardzhik

Pazardzhik District information point will hold Open EU project days – part of the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network itself. The Open EU project days are part of the EU wide campaign #EUinmyRegion.

On April 25 DIP Pazardzhik will hold the official opening of a “European corridor”. It will be located at “Ivan Aksakov” Vocational High School and will consist of the flags of all EU member states. Detailed information about the MS and the history of their EU accession will be available on the spot as well. The Corridor will be a permanent installation.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.