wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати по европейски проекти в рамките на инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата. Дните на отворените врати са част от общоевропейска кампания „Европа в моя регион 2017“ -  #EUinmyRegion.  

На 26 април 2017 г. Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати в Сдружение „Човеколюбие“. Екипът и потребителите на услуги в Сдружението ще представят промяната, която е постигната преди и след реализирането на проект „Живот в общността“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Europe in my Region 2017 in Pazardzhik

Pazardzhik District information point will hold Open EU project days – part of the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network itself. The Open EU project days are part of the EU wide campaign #EUinmyRegion.

On April 26 DIP Pazardzhik will hold the second Open EU project day at “Chovekoliubie” Association. The Association's team and its customers will present the improvements made possible due to the implementation of the project “Life in the Community”, financed under OP “Human Resources Development”.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.