wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21 април 2017г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможностите за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“, които Областен информационен център – Пазарджик организира.

Информационните срещи се проведоха в периода от 30 март 2017 г. до 21 април  2017 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик с цел да се представи на заинтересованите лица възможностите за финансиране през 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“  и Програмата за развитие на селските райони.

Особен интерес  предизвикаха възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

По време на всички събития присъстваха 249 участници от дванайсетте общини: НПО, представители на общинска и областна администрация, бизнес, земеделски производители, обучителни и образователни институции.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.