wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода от 16-ти до 31-ви август 2017 г., ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за Пазарджишка община.

Целта на информационните срещи бе да се запознаят жителите на населените места с Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 в рамките на подхода ВОМР, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от разработване на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие” в Пазарджишка община, където следва да бъде изпълнявана подготвената стратегия.

Графика на информационните срещи бе следният:

дата

Населено място

Час на срещата

1

16.08.2017г.

с. Хаджиево

18.30ч.

2

17.08.2017г.

с. Величково

18.30ч

3

21.08.2017г.

с. Паталеница

18.00ч

4

22.08.2017г.

с. Юнаците

18.00ч.

5

31.08.2017г.

с. Главиница

09.00ч.

Организираните срещи са част от проект BG14MFOP001-4.001-0006-C01 „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.