wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 5 септември 2017 година /вторник/ в сесийна зала в Община Панагюрище се проведе информационна среща по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”.

Информационната среща бе открита от г-н Георги Павлов – заместник-кмет „Стопански дейности“ на Община Панагюрище, който представи целите на проекта и финансовата рамка.

Условията, процеса на кандидатстване и допустимите дейности за финансиране представи г-н Радослав Пешалов – управител на Областен информационен център – Пазарджик.

Проектът е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище, която се изпълнява по проект №BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.