wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 октомври 2017 г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Предстоящо българско председателство на Съвета на ЕС и актуални възможности за финансиране чрез ЕСИФ до края на 2017 г.“, които Областен информационен център – Пазарджик организира. Информационните срещи се проведоха в периода от 12 до 27 октомври  2017 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик.

Целта на събитията беше да се представят на аудиторията основните европейски институции, процесите на вземане на решения, както и ползите за България по време и след приключване на ротационното председателство на Съвета на ЕС. Бяха представени и актуалните и предстоящи до края на 2017 г. възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Особен интерес предизвика Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която предстои да бъде отворена. Процедурата е насочена към подпомагането на микро, малки и средни предприятия, с по-малко от две приключени финансови години.

По време на всички събития присъстваха 257 участници от дванайсетте общини: НПО, представители на общинска и областна администрация, бизнес, земеделски производители, обучителни и образователни институции.

Лектори в информационните среща бяха Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.