wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 март 2018 г. от 10:30 часа в зала „Архитектурен съвет“, Община Пазарджик се проведе заключителното събитие на серията от информационни срещи в Пазарджишка област на тема „Предприемачи в действие“. Всички срещи се проведоха в периода от 13 до 30 март 2018 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик, организирани от Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

Лектори във финалната среща бяха Димитър Черкезов – ръководител звено „Оперативни програми“ във Фонд на фондовете, Георги Бресковски – изпълнителен директор на „Микрофонд АД“, Радослав Пешалов – управител на ОИЦ – Пазарджик и Радина Пенкова – експерт „Комуникация информация и логистика“ в ОИЦ – Пазарджик.

Целта на събитието бе да се представят на участниците финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, предстоящите финансовите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, както и възможности за финансиране на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони.

Подобен тип събитие се организира за първи път в България, съвместно с представителите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, представители на финансовите посредници и Мрежата от информационни центрове.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.