wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 септември 2018 г. от 11:00 часа, ОИЦ – Пазарджик присъства на информационен ден за представяне на дейностите по проект: „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на обща стойност 3 002 880 лв.

Проектът се изпълнява от „Елхим-Искра“ АД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Основната дейност по проекта е пускане в експлоатация на ново оборудване и въвеждане на нова технология в предприятието, с което да увеличи своя капацитет с над 40%. Едновременно с това се подобряват характеристиките на продуктите, с което ще се осигурят добри пазарни предимства и по-добра реализация на продукти. Новата технология, която се въвежда от „Елхим-Искра“ АД е с предоставена изключителна лицензия от фирма „ТАСК“ ЕООД. С предоставеното й право на ползване и разпространение на индустриалната собственост „Елхим-Искра“ АД се явява единственият производител в света на такъв тип оловно-киселинни батерии. Новата технология е напълно съвместима с класическата технология, по която досега се произвеждат батериите и не изисква промени. При въвеждането и не се променя конструкцията на акумулатора, както и целият технологичен процес. Въвежда се допълнителна операция, която се изпълнява по предписанията на новата технология. 

В информационния ден на предприятието се включиха освен екипът на Областен информационен център – Пазарджик, учители и ученици от Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик, заинтересовани граждани и медии.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.