wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.09.2018 г., кметът Тодор Попов, началникът на РУО - Пазарджик Валентина Кайтазова и директорът на ПГСС „Царица Йоанна“ – Георги Гатев,  официално откриха обновената материалната база на професионалната гимназия.

Гимназията с изключително богата история и тази година приема ученици за сто и двадесети път, които вече гордо ще могат да учат занаяти и да се развиват в една нова и по-добра физическа среда.

Ремонтните дейности бяха извършени по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, а това е петнадесетата санирана училищна сграда на територията на нашата община от общо деветнадесет.

Проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Общата му стойност на проекта е 1 300 000 лв., от които 195 000 лв. са национално съфинансиране, а 1 105 000 лв. е финансирането от Европейски фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.