wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 4 октомври 2018 г., в офиса на Областният информационен център – Пазарджик, съвместно с представители на завода за акумулаторни батерии „Елхим-Искра“ АД, се проведе пресконференция.

По време на брифинга, екипът на ОИЦ – Пазарджик обяви дейностите си в Национална кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Част от инициативата ще бъде провеждане на дебат от типа „Граждански диалог“, който на 12 октомври 2018 г. от 13.30 часа, ще се проведе в зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик. Кампанията е посветена на Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и има за цел популяризиране на предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30 годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Втората тема на работната среща с медиите, бе предстоящата серия от информационни събития в Пазарджишка област през месец октомври, на тема „Възможности за инвестиции по ПРСР и ОПИК в Област Пазарджик“. Срещите ще стартират на 16 октомври и ще завършат на 2 ноември 2018 г. в гр. Пазарджик. Целта на събитията е да се представят на аудиторията възможностите за финансиране по подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по ПРСР, насочени към развитие на занаяти, развитие на услуги и производство на продукти, както й процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

В заключителната част на брифинга, екипът по проект „Внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, с бенефициент „Елхим-Искра“ АД, представи резултатите и въведените иновации в предприятието от изпълнението на проекта. Подробно за същността на иновацията разясниха инж. Албена Димитрова – директор за връзки с инвеститорите в дружеството и технически отговорник на проекта, инж. Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта, както и инж. Юрий Марков от „ТАСК“ ООД – автор на разработката и притежател на правата на въведената иновация в предприятието.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.