wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 2 ноември 2018 г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната за 2018 г. информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможности за инвестиции по ПРСР и ОПИК в област Пазарджик“, които Областен информационен център – Пазарджик организира. Информационните срещи се проведоха в периода от 16 октомври до 2 ноември  2018 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик.

Целта на събитията беше да се представят на аудиторията възможностите за инвестиции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  и „Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР с три процедури – развитие на занаяти, развитие на услуги и производство на продукти“.

На територията на общините Септември, Белово и Велинград в информационните срещи на ОИЦ – Пазарджик се включиха и представители на Местната инициативна група (МИГ). Те представиха мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, актуалните отворени и предстоящи възможности по които бенефициентите ще могат да кандидатстват.

Присъстващите, имаха възможност да зададат въпроси на лекторите, а на финала попълниха анкетни карти, в които споделиха вижданията си относно оползотворяването на фондовете на ЕС през програмен период 2021-2027 в областта на образованието, заетостта, социалното включване и здравеопазването, подпомагане на българските предприятия, опазване на околната среда, опазване на селското стопанство, в областта на регионалното развитие.

Лектори в информационните среща бяха Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.