wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общо 240 участници събраха информационните срещи, организирани от ОИЦ - Пазарджик в общините от Пазарджишка област през този месец. На последната за годината и седма поред серия информационни срещи бяха представени няколко теми. "Финансово управление и контрол на проекти по оперативните програми" бе завършващата презентация от голямата тема за управлението на проекти, която експертите от информационния център представиха в рамките на тази календарна година. Потенциалните бенефициенти получиха подробна информация и за условията за кандидатстване и допустимите дейности по отворената в момент процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по оперативна програма „Конкурентоспособност". Друга част от представянето на експертите от ОИЦ - Пазарджик бе публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, което предизвика силен интерес у участниците, заради възможностите за получаване на подробната информация за оперативните програми и проектите, финансирани от европейските фондове.    ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.