wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

78 събития, от които 44 информационни срещи, 6 пресконференции и 28 други специални събития - така накратко изглежда отчетът за свършеното от екипа на Областен информационен център - Пазарджик през 2013 г. „Съотнесени към 252-та работни дни общо за тази година излиза, че сме участвали или организирали по едно събитие на всеки 3 - 4 дни", отбеляза управителят на центъра Радослав Пешалов на днешната заключителна за тази календарна година пресконференция на тема „Какво успяхме да свършим през 2013 г." По време на четирите цикъла от информационни срещи (по 4 във всяка от 11-те общини в областта) експертите представиха темата за управление на проекти или т.нар. проектен цикъл, разделена на модули. Участниците в семинарите научиха какви са основните стъпки от подаването на проектното предложение, с което потенциалният бенефициент търси финансиране от ЕС за осъществяване на идеята си, през това как се случва подборът и оценката на проекти до същинското изпълнение, мониторинга и финансовото управление на вече спечеления проект. Освен практическата тема за това как се управлява проект с европейско финансиране, експертите от ОИЦ представяха също отворените процедури с възможност за кандидатстване, проектите на оперативни програми, които ще действат през новия програмен период 2014-2020 г., в който България ще се възползва от европейско финансиране, и друга актуална информация. На 44-те събития в общините присъстваха общо 1007 участници - представители на общинските администрации, НПО-сектора, образователни институции, бизнеса, медиите и заинтересовани граждани. Официалното представяне на първата година от дейността на ОИЦ - Пазарджик на 10 април 2013 г. бе съпроводено и от друго голямо събитие, част от информационната кампания на тема „Новият програмен период 2014-2020 г." То събра над 100 участници от петте области от Южен централен район за планиране - Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали. Останалите активности на екипа на ОИЦ - Пазарджик през годината бяха свързани с проекта „Енергийно обновяване на българските домове", като заради силния интерес центърът съвместно с Министерството на регионалното развитие и екипа на Проектния мениджър организира и съдейства за провеждането на няколко информационни кампании и срещи с домоуправители, интересуващи се от проекта. Организиране на семинари и кръгли маси за представителите на НПО и бизнеса, участие на екипа в презентации на други организации, провеждане на открити приемни и срещи с ученици са част от другите инициативи, в които ОИЦ - Пазарджик взе участие през годината. Въпреки многобройните събития, ОИЦ - Пазарджик бе отворен през цялата година и за посетители, които на място да получават отговори на въпроси, свързани с еврофондовете, кандидатстване по програми и всякакви въпроси, свързани с ЕС. Според данните от регистъра на посещенията, до 16.12.2013 г. центърът е бил посетен от 795 човека.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001   За допълнителна информация: Анна Генчева Експерт "Комуникация, информация и логистика" тел. 034/446 209 e-mail: oic.pazardzhik@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.