wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 250 ученици от средни общообразователни училища и професионални гимназии в област Пазарджик привлече темата „Еврофондовете - възможности за младите хора", която Областен информационен център - Пазарджик представи по време на информационните срещи, организирани в периода 05 - 20 март 2014 г. в единайсетте общини от областта. Този път експертите от центъра насочиха работата си към ученици от 11-и и 12-и клас, а целта беше те да се запознаят с услугите и информацията, които могат да ползват в центъра. Младежите разбраха също какви са приоритетите и дейностите, които ще се финансират чрез седемте оперативни програми през следващите седем години. Най-голям интерес у учениците предизвика Инициативата за младежка заетост, приета от Европейската комисия с цел решение на проблема с неприемливо високите равнища на безработица сред младежите в държавите от ЕС. В България Инициативата за младежка заетост ще се изпълнява чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. С изпълнението на различни мерки по нея се предвижда всички младежи на възраст между 15 и 24 години в рамките на 4 месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование да получат добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж. В информационните срещи се включиха също партньорите на ОИЦ - Пазарджик по програма Глоб@лни библиотеки. Представител на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев" запозна учениците с програмата и с услугите, от които могат да се възползват като им разказа също за партньорството между библиотеката и образователните институции в Пазарджик.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.