wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  На 20 ноември 2014 г. завърши десетата серия от информационни срещи в общините от Пазарджишка област, организирани от Областен информационен център - Пазарджик.  Единайсетте срещи в общините събраха заинтересовани специалисти от образователната сфера, НПО сектора, бизнес, общински и държавни административни структури - общо 224 участници. Тема на събитията в областта беше „Възможностите, които ни предлагат новите оперативни програми през 2015 г.". Основната цел на срещите бе да се представят на широката общественост публикуваните за обществено обсъждане на основание чл. 7, ал.3 от ПМС № 107/2014 г. проекти на индикативни годишни работни програми за 2015 г., в които са вписани планираните процедурите, които се очаква да стартират през настоящата година. Представените индикативни процедури пред аудиторията в Пазарджишка област се делят на процедури с директно предоставяне и подбор на проекти. Схемите, чрез които предстои да бъде предоставено финансиране на директни бенефициенти, касаят проекти за пречистване на отпадъчни води, управление на отпадъците, превенция от наводнения и свлачища, развитие на регионални пътища, регионална образователна инфраструктура, рехабилитация на жп линии, автомагистрали и др. Процедурите, които ще предоставят финансиране чрез подбор на проекти, обхващат дейности в сферите енергийна ефективност в МСП, подобряване на производствения им капацитет, подкрепа за иновации в предприятията. Предвиждат се още схеми за модернизация на научната инфраструктура, развитие на докторанти, специализанти и млади учени, както и включване на деца със специални потребности в образователния процес и др.  Във втората част от информационните срещи участниците бяха запознати с дейността на Център за кариерно ориентиране - Пазарджик, който е част от системата за кариерно ориентиране в цялата страна - създаден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Дейностите на ЦКО - Пазарджик се очаква да продължат по една от новите оперативни програми през настоящата 2015 г.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.