wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 март 2015 г. представители на почти всички читалища в община Панагюрище се запознаха с предстоящите възможности за европейско финансиране. В музикалната зала на читалище „Виделина 1865" - Панагюрище, екипът на Областен информационен център - Пазарджик представи презентация на тема „Възможности за читалищата през новия програмен период 2014-2020". Информационната среща беше инициирана от читалищата, на която покана екипът на ОИЦ - Пазарджик се отзова. Подготвената и изнесена презентация им даде подробни насоки за възможностите за финансиране по новите оперативни програми за период 2014-2020. Информацията бе конкретно поднесена по приоритетни оси, мерки и цели за програмите: ОП „Развитие на човешките ресурси", ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", ОП „Региони в растеж", Програмата за развитие на селските райони, Програма „Еразъм +", съобразено и с Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020. Присъстващите споделиха и положителния си опит от изминалия програмен период 2007-2013, посочвайки като положителен елемент реализирането на проекти по Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР. Като затормозяващо определиха включването си в проекти за осигуряване на заетост на безработни. Освен посочените програми екипът на ОИЦ посочи, че читалищата като средище на култура, традиции, бит, обичаи, изкуство и други са основни поддръжници на духа в по-малките населени места и от голямо значение е финансирането, отпуснато от общинския бюджет. ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.