wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 март 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Прилагане на правилата за информация и комуникация при подкрепата от Европейските фондове за периода 2014-2020". Целта е да се представи на широката общественост Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация за периода 2014-2020. Той има за цел да даде на бенефициентите по оперативните програми ясни насоки за изпълнение на дейности за информация и комуникация и за въвеждането на единни стандарти при визуализацията на подкрепата от Европейските фондове. Наръчникът е общ инструмент и източник на информация за задължителните изисквания за мерките по информация и комуникация на ЕС, начините и методите за тяхното изпълнение на ниво конкретен проект, както и ефективното предоставяне на информация по проектите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС, ЕФРСР и ЕФМДР.  Заявка за участие може да направите на електронна поща oic.pazardzhik@gmail.bg или на телефон 034/ 44 62 09. Заявките за участие се приемат по реда на постъпването им, до запълване на бройката участници. Графикът на провеждането им е, както следва: 18.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Септември 19.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Лесичово  20.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Пещера  24.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Белово 25.03.2015 г. - Конферентна зала в хотел „Виктория", Община Брацигово  26.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Панагюрище 27.03.2015 г. - Конферентна зала в хотел „Елбрус", Община Велинград 31.03.2015 г. - Заседателна зала, Община Батак 01.04.2015 г. - Заседателна зала, Община Ракитово  02.04.2015 г. - Конферентна зала в хотел „Средна гора", Община Стрелча 03.04.2015 г. - Конферентна зала в хотел „Тракия", Община Пазарджик ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.