wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, под надслов „Да създадем заедно България 2020", ще премине в два основни етапа. Първата фаза е свързана с провеждането на серия от събития насочени към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипите на всички 27 областни информационни центъра ще посетят общините в страната, където чрез открити приемни ще потърсят мнението на гражданите какво искат да променят в своето населено място с европейските средства за периода до 2020 г. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона. На общо 277-те щанда всеки посетител ще получи още актуална информация и материали, свързани с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Втората фаза на инициативата ще се състои през втората половина на м. април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи екипите на Мрежата ще представят на потенциалните бенефициенти обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г. Кампанията ще приключи със серия специални събития във всички 27 областни града в Деня на Европа - 9-ти май. График на всички предстоящи събития е публикуван в секция „Календар" на единния портал www.eufunds.bg.   Графикът на откритите приемни през първата фаза, които ще организира ОИЦ - Пазарджик е, както следва: Дата              Час     Място 18.03.2015 г.  10:00   Община Септември - пред сградата на Община Септември; 19.03.2015 г.  10:00   Община Лесичово - централен площад; 20.03.2015 г.  10:00   Община Пещера - пред сградата на Община Пещера; 23.03.2015 г.  10:00   Община Сърница - пред сградата на Община Сърница; 24.03.2015 г.  10:00   Община Белово - пред сградата на Община Белово; 25.03.2015 г.  10:00   Община Брацигово - централен площад; 26.03.2015 г.  10:00   Община Панагюрище - пред сградата на Община Панагюрище; 27.03.2015 г.  10:00   Община Велинград - пред сградата на Община Велинград; 31.03.2015 г.  10:00   Община Батак - пред сградата на Община Батак; 01.04.2015 г.  10:00   Община Ракитово - пред сградата на Община Ракитово;  02.04.2015 г.  10:00   Община Стрелча - пред сградата на Община Стрелча; 03.04.2015 г.  10:00   Община Пазарджик - пред Областен информационен център - Пазарджик.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.