wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 От 23 април 2015 г. стартира фаза II от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020" в Пазарджишка област.  Целта на инициативата е да се представи на потенциалните бенефициенти анализ с „карта" на най-често срещаните предложения получени от гражданите за подобрение в общините от Пазарджишка област и възможното им реализиране по Програмите през програмен период 2014-2020.  Първият етап от кампанията в областта се проведе от 18-ти март до 3-ти април 2015 г., в който период екипът на Областен информационен център - Пазарджик анкетира 292 участници. Анализът от анкетите показва, че 51 % желаят инфраструктурни подобрения /подмяна на ВиК, улици, паркове и др./, 21 % създаване на работни места, 11 % създаване на нови социалните услуги и подобряване работата на действащите, а останалите 13 % са дали други предложения като: развитие на селски туризъм, промени в образователната система, използване на геотермална енергия за обществени сгради, залесяване на горите, подпомагане на МСП, видеонаблюдение в градовете и др. Втората фаза на серията от събития ще се проведе в периода от 23-ти до 30 април 2015 г. По време на срещите ще се представи анализът на предложенията от първата фаза в областта и възможностите за тяхното реализиране през настоящия програмен период 2014-2020. Кампанията на информационните центрове ще приключи със серия специални събития във всички областни града в Деня на Европа - 9-ти май.   График на всички предстоящи събития е публикуван в секция „Календар" на единния портал www.eufunds.bg.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.