wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 В Деня на Европа - 9 май 2015 г. (събота) от 11.00 ч. на площад „Константин Величков" в град Пазарджик Областен информационен център - Пазарджик закри събитията в Пазарджишка област от националната инициатива "Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Кампанията имаше за цел да проучи какво искат гражданите да се реализира с европейски средства в техните общини и да популяризира възможностите с европейско финансиране през новия програмен период 2014-2020 г. Събитието беше съпроводено с концерт организиран съвместно с Община Пазарджик и изложение, на което бяха представени резултатите от кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Като част от празника бяха многобройните награди и изненади подготвени от Областен информационен център - Пазарджик. Празничната програма включваше участието на: ТС „Албена" с ръководител Елена Велева, ТС „Чавдар" с ръководител Борис Ганчев, Брейк школа „Безименните" с ръководител Георги Будев и младата поп Надежда Александрова.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.