wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 На 12 и 22 май 2015 г. екипът на Областен информационен център - Пазарджик организира информационни срещи с ученици от Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев" гр. Пещера и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велинград на теми: „Разработване на проектно предложение" и „Възможности за младежка заетост". В срещи се включиха 48 ученици от 10, 11 и 12 клас. Целта на срещите беше да се запознаят с основните понятия и стъпки при разработването на проектно предложение и какво представлява един проект, разработен по Оперативните програми. Втората част от срещите целеше представянето на възможностите за младежка заетост, които се предлагат към момента.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.