wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОИЦ – ПЕРНИК ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ИНФОРМАЦИОННАТА ОБИКОЛКА НА РЕГИОНА Избрана

В периода 19 – 27 ноември 2018 г. екипът на ОИЦ - Перник проведе поредица информационни срещи в шестте общински центъра на Област Перник. Участници в срещите бяха представители на общинските администрации, различни институции, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани. Тема на срещите беше: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Последната проведена среща от информационната обиколка бе за проактивна работа с представители на електронни и печатни медии, отразяващи събития в региона.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи актуалните процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Най-голям интерес по време на информационния цикъл е регистриран към мярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони, „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на туристическите атракции“ по ОП „Региони в растеж“. На журналистически въпрос кое е най-значимото събитие и постижение на Центъра през тези 7 години на функциониране, инж. Георгиева сподели, че са много значимите инициативи, проведени от екипа, но най-голяма удовлетвореност от свършената работа има когато чрез предоставената информация бенефициенти са получили финансиране на своите проектни идеи.

Присъстващите представители на медиите се запознаха с програми, директно финансирани от Европейската комисия - „Еразъм +“, „COSME“, „Life+“, „Творческа Европа“, „EASI - заетост и социални иновации“ и „Хоризонт 2020“.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ В БРЕЗНИК Избрана

На 26.11.2018 г. в гр.Брезник екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“. Интерес сред присъстващите представители…

Продължава...

ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА РАЗРАБОТЯТ ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ ЗА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ СЪС СВЕТОВНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ Избрана

Общините, Министерство на културата и Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица, са допустими бенефициенти по Процедура „Развитие на туристическите атракции“, по Приоритетна ос 6 „Регионален…

Продължава...

ОБЩИНИТЕ ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ НА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЦЕДУРА “СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА“ ПО ОПРЧР Избрана

Всички български общини и неправителствени организации са посочени като допустими партньори на доставчици на социални услуги, които могат да разработят проектно предложение по Процедура „Социално включване в общността“ по ОП…

Продължава...

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОПУСТИМИ ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРСР Избрана

На 21.11.2018 г. екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща в с. Ковачевци на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“. Най-голям…

Продължава...

МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРСР ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАДОМИР Избрана

На 20.11.2018 г. екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“. Интерес предизвика актуалната за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.