wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Перник организира отворена приемна, на която жители и гости на областния град имаха възможността да се информират за приноса на Европейския съюз, за финансиращите европейски програми, за начините на кандидатстване по отворени и предстоящи процедури. Експертите от Инфоцентъра представиха успешно изпълнени проекти от общините от Пернишкия регион по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2007 - 2013 г.
Отвореният офис бе реализиран в рамките на инициативата на мрежата от 28 информационни центъра в България за популяризиране на проекти, изпълнени от българските региони, по трансграничните, транснационалните и междурегионалните програми в периода 2007 - 2013 г. Кампанията е посветена на 25-тата годишнината от началото на програмите за европейско териториално сътрудничество. 
Вече четвърт век Европейската комисия подкрепя програми и проекти, чрез които да се засилят институционалните, образователните, туристическите и бизнес връзките между отделните региони по вътрешните и външните граници на общността. България участва в пет трансгранични, в няколко транснационални програми, както и в такива за междурегионално сътрудничество. На територията на област Перник има успешно изпълнени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия. Обновени са пътища, реновирани са туристически обекти, създанени са културни събития и атракциони. Българските общини успешно си партнираха със сръбските и по този начин успяха не само да обменят опит и да споделят добри практики, но и да изградят добри съседски взаимоотношения.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.